TMSA Traditional Music & Song Association of Scotland
 
 
 

Blas Festival

01 September 2017 - 09 September 2017

00:00 am

Various Venues - Highland Wide

Cèol, ̣rain, cultair is cànan nan Gàidheal air a chomharrachadh thar 9 làithean san t-Sultain.

The music, language, song and culture of the Highlands celebrated over 9 days in September. 

 

An luchd-ciùil às fheàrr a th' againn a' nochdadh ann an coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd, Earra-Ghàidheal 's na h-Eileanan Siar.

With the finest musicians appearing in venues across the Highlands, Argyll and the Western Isles.

 

More details at: https://www.blas-festival.com/

Venue Information

Various Venues - Highland Wide
Highlands
Scotland

Telephone: 01463 783 032
E-mail: blasfestival@googlemail.com
Website: www.blas-festival.com